En Güzel Dualar

Değerli kardeşlerim dualar bölümümüze fatihanın meali ile başlamayı uygun gördük. nitekim fatiha hem suredir hem de Rabbimizin bize öğrettiği bir duadır.

1. Bismillâhirrahmânirrahîm.

2,3,4. Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.

5. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

6,7. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

Salih Mü’minlerin Dualari (1.Dua)

Okunuşu:

“Allahumme rabbena atina fi’ddünya haseneten v’fil ahireti hasene- ten v’kina azabennar”
Anlamı:

“Ey Rabbimizî Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver; ahrette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ates azabindan koru!” (Bakara, 2/201)

 • Salih Mü’minlerin Dualari (2.Dua)

  Okunuşu:“La yükellifu’llahu nefsen illa vusaha lehe ma kesebet rabbena la tua gizna in’nesina ev egta-na rabbina vela tuhmil aleyna isran kema hameltehu ala’llezine min kablina rabbena vela tuhammilna ma la ta’kate lena bihi v’afuanna ve-gfilena ente mevlana fe’nsurna ala Ikevmi-lkafirin.”
  Anlamı:“Ey Rabbimiz, eger unuttuk ya da yanildiysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yükledigin gibi agir yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyecegi yükü de yükleme! Bagisla bizi, magfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamiz, kâfir kavimlere karsi yardim et bize.” (Bakara, 2/286)

 • Ahlak Güzelligi Için Okunacak Dua

  Okunuşu:“Allah’im! Kötü ahlaktan, nefsani arzulardan, kötü islerden ve ayip seylerden beni uzaklastir.”(Ibn Hibban, Ed’iye, No: 960)
  Anlamı:“Allahümme cennibni münkerati’l-ahlaki ve’l-ehvai ve ve’l-esvai ve’l-edvai.”

 • Günahtan Arinmak Için Dua

  Okunuşu:“Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha ente veliyyüha ve mevlaha.”
  Anlamı:“Allah’im! Nefsime takvasini ver ve nefsimi (hertürlü kötü seylerden) temizlemen temizleyenlerin en hayirlisisin. Sen nefsimin dostu ve mevlasisin.” (Müslim,Dua,73)

 • Ahiret Aleminin Hayirli Olmasi Için

  Okunuşu:“Allahümme inna nes’elüke mucibati rahmetike ve azaime megfi- ratike ve’s-selamete min külli ismin ve’l-ganimete min külli birrin ve’l-fevze bi’l- cenneti ve’n-necate bi-avnike mine’n-nar.”
  Anlamı:“Allah’im! Rahmetinin gereklerini, magfiretinin sürekliligini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayi, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardiminla cehennem atesinden kurtulmayi istiyorum.” (Hakim, De’avat, No: 1925)

 • Islerin Düzene Girmesi Için Okunacak Dua

  Okunuşu:“Allahümme ahsin akibetena fi’l-umuri külliha ve ecirna min hizyi’d-dünya ve azabi’l-ahireti.”
  Anlamı:“Allah’im! Bütün islerimin sonucunu güzel eyle, beni dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabindan koru.” (Ibn Hibban, Ed’iye, No:949; el- Heysemi,Ed’iye,33,No: 17390)

 • Fitnelerin Serrinden Allah’a Siginmak Için Dua

  Okunuşu:(Allahümme feinni euzü bike min fitneti’n-nari ve azabi’n-nari,ve fitneti’l-kabri, ve azabi’l-kabri ve min serri fitneti’l-gina ve min serri fitneti’l- fakri, ve euzü bike min serri fitneti’l-mesihi’d-deccal.Allahümmagsil hatayaye bimai s-selci ve’l beredi, ve nakki kalbi mine’l-hataya kema nekkayte’s-sevbe’l- ebyada mine’d-denesi ve baid beyni ve beyne hatayaye kema baette beyne’l- mesriki ve’l-magribi.Allahümme feinni euzü bike mine’l-keseli ve’l-herami ve’l- me’semi ve’l-magrami).
  Anlamı:“Allah’im! Cehennem fitnesinden ve cehennem azabindan sana siginirim. Kabir fitnesinden ve Kabir azabindan sana siginirim. Zenginlik fitnesinin serrinden ve fakirlik fitnesinin serrinden sana siginirim. Deccal Mesih fitnesinden sana siginirim. Allah’im! Hatalarimi kar ve dolu suyu ile yika. Kalbimi hatalardan arit, tipki beyaz çamasiri kirden arittigin gibi. Dogu ile batiyi birbirinden ne kadar uzaklastirmissan, benide günahlardan o kadar uzaklastir. Allah’im! Tembellikten, ihtiyarliktan, günahtan ve borçtan sana siginirim.” (Müslim,3/2078)

 • Herseyin “En Hayirlisini” Isteme Duasi

  Okunuşu:“Allahümme inni es’elüke hayra’l-mes’eleti ve hayrad-dü’ai ve hayra’n-necahi ve hayral ameli ve hayres-sevabi ve hayra 1-hayati ve hayral- memati. Ve sebbitni ve sekkil mevazini ve hakkik imani verfe’deracati ve tekabbel salati vegfir hatieti ve es’elüked-deracati’l-’ula mine’l-cenneti. Allahümme inni es’elüke fevatiha’l-hayri ve havatimehü ve cevami’ahu ve evvelehu ve zahirahu ve batinehu ve’d-deracati’l-’ula mine’l-cenneti, âmin. Allahümme inni es’elüke hayra ma ati ve hayra ma ef’alü ve hayra ma a’malü ve hayra ma batane ve hayra ma zahera ved-deracati’l-’ula mine’l-cenneti, amin. Allahümme inni es’elüke en terfe’a zikri ve teda’a vizri ve tusliha emri ve tütahhira kalbi ve tuhsine ferci ve tünevvira li kalbi ve tegfira li zenbi. Ve es’elüked- deracati’l-’ula mine’l-cenneti, amin. Allahümme inni es’elüke en tübarike li fi nefsi ve fi sem’i ve fi besari ve fi ruhi ve fi halki v fi huliki ve fi ehli ve fi mah- yaye ve fi memati ve fi ameli fetekabbel hasenati ve es’elüke’d-deracati’l-ula mine’l-cenneti, amin.”
  Anlamı:“Allah’im! Senden istenen seylerin hayirlisini, duanin hayirlisini, kurtulusun hayirlisini, islerin hayirlisini, sevabin hayirlisini, hayatin hayirlisini, ölümün hayirlisini istiyorum. Beni dinimde sabit kil, mizanda sevaplarimin agir gelmesini nasip eyle, imanimi gerçek eyle, derecelerimi yükselt, namazimi kabul eyle, günahimi bagisla. (Allah’im!) Senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah’im! Senden benim için hayirlari açmani, islerimin hayirla sonuçlanmasini, önceki, açigi ve gizlisi ile her türlü hayiri, cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’im!) Duami kabul eyle. Allah’im! Senden gelecekte olacak seylerin hayirli olanlarini, yaptiklarimin hayirlisini, gizli seylerin hayirlisini, açik olan seylerin hayirlisini ve cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’im!) Duami kabul eyle. Allah’im! Senden sanimi yükseltmeni, günahlarimi silmeni, islerimi islah etmeni, kalbimi temizlemeni, tenasül uzvumu korumani, kalbimi nurlandirmani, günahimi bagislamani ve cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’im!) Duami kabul eyle. Allah’im! Senden nefsim, kulagim, gözüm, ruhum, yaratilisim ve ahlakim, ailem, hayatim ve ölümüm ve islerim hakkinda benden razi ol, hayir ve hasenatimi kabul eyle ve cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’im!) Duami kabul eyle.” (Hâkim, De’avat, No: 1911)

 • Hayirli Bir Iman Için Dua

  Okunuşu:(Allahümme teveffeni maa’l-ebrar, vela tuhlifni fi’l-esrar, ve elhikni bi’l-ahyar)
  Anlamı:“Allah’im! Canimi iyilerle beraber al,beni kötülerin içinde birakma ve beni ermisler zümresine ilhak eyle.”

 • Hz. Muhammed (S.A.V)’in Istedigini Isteme Duasi

  Okunuşu:“Allahümme inna nes’elüke min Hayri ma se’eleke minhü nebiyyü- ke Muhammedün (s.a.v.) Ve ne’uzü bike min serri meste’aze minhü nebiyyüke Muhammedün (s.a.v.). Ve ente’l-müsteanü ve aleyke’l-belagu ve la havle ve la kuvvete illa billâh.”
  Anlamı:“Allah’im! Biz Peygamberin Muhammed (s.a.v.)’in Senden istedigi hayirli seyleri istiyoruz. Yine Peygamberin Muhammed (s.a.v.)’in Sana sigindigi seylerden biz de Sana siginiyoruz. Sen yardim istenilensin, dualar ancak sana ulasir, dualari sen kabul edersin, güç ve kuvvet ancak Allah ile birlikte vardir.” (Tirmizi, De’avat, 94)
 • Yangin ve Afetlerden Korunma Duasi

  Okunuşu:“Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbu 1-arsi’l-azimi la havle ve la kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azimi masaallahü kane ve ma lem yesau lem yekûn a lemu ennallahe ala külli sey’in kadirun ve en- nallahe kad ehate bi külli sey’in ilmen ve ahsa külle sey’in adeda, Allahümme inni euzübike min serri külli nefsin ve min serri külli dabbetin ente ahizün binasiyeti- ha inne rabbi ala siratin müstakim.”
  Anlamı:“Allah’im! Sen, benim Rabbimsin. Senden baska ilah yoktur. Sana güvendim, Sen o muazzam arsin sahibisin. Yüce ve kudretli Allah’tan baska siginacak kimse yoktur. Allahu Teala ne dilerse o olur, her kudret ve kuvvet Onun elindedir. O her seyi bilir ve her seyin sayisini bilir. Allah’im, her kötü mahlûktan, hayvandan ve her afetten Sana siginirim. Her seyin idaresi yed-i kudretindedir. Allah’im, beni Senin dogru ve hak yolundan ayirma.”

  • Deprem, Yangin, Sel gbi Afetlerden Korunmak Için Okunacak Dualar (1.Dua)

   Okunuşu:“Bismillahi ellezi la yedurru maasmihi sey un fi’l-ardi ve la fi’s-semai ve hüve’s-semiu’l-âlim.”
   Anlamı:“Siginirim o Allah’in adina ki, yerde ve gökte hiçbir sey O’nun adina siginana zarar veremez. O (yalvaranin iniltisini) isitici ve (halini) bilicidir.” (Ebu Davud)

  • Deprem, Yangin, Sel gbi Afetlerden Korunmak Için Okunacak Dualar (2.Dua)

   Okunuşu:“Allahümmahfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an simali ve min fevki ve euzü bi azametike en ugtale min tahti.”
   Anlamı:“Alla im, beni önümden, arkamdan, sagimdan, solumdan ve üstümden gelecek kötülüklere karsi koru. Altimdan bir kötülük gelmesinden (yarilip içine düsmekten) Senin azametine siginirim.” (Ebu Davud)

  • Atesten ve Bilinmeyen Beladan Allah’a Siginma Duasi

   Okunuşu:“Allahüme inni es’elüke minel-hayri küllihi ‘acilihi ve acilihi ma alimtü minhu ve ma lem a lem. Ve e’uzü bike mine s-serri küllihi acilihi ve acilihi ma alimtü minhü ve ma lem a lem ve es’elüke’l-cennete ve ma karrabe ileyha min kavlin ev amelin. Ve e’uzü bike minen-nari ve ma karrabe ileyha min kavlin ev amelin. Ve es’elüke hayra ma se’eleke abdüke ve Rasulüke Muhammedün (s.a.v.). ve e’uzü bike min serri meste’aze bike minhü abdüke ve Rasulüke Muhammedin (s.a.v.). Ve es’elüke ma kadayte li min emrin en tec’ale akibetehu rusden.”
   Anlamı:“Allah’im! Bildigim ve bilmedigim, hemen verdigin veya daha sonra verdigin (dünya ve ahiretin) her türlü hayrini Senden istiyorum. Bildigim ve bilmedigim, hemen verdigin veya daha sonra verdigin (dünya ve ahiretin) her türlü serrinden Sana siginiyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklastiracak sözleri ve isleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklastiracak olan sözlerden ve islerden Sana siginiyorum. Kulun ve Peygamberin Muhammed (s.a.v.)’in istedigi seyleri Senden istiyorum. Kulun ve Peygamberin Muhammed (s.a.v.)’in Sana sigindigi seylerden ben de Sana siginiyorum. Hakkimda hükmettigin islerin sonucunu hayir yapmani istiyorum.” (Hâkim, De’avat, No: 1914; bk. Ibn Hibban, Ed’iye, No: 869; îbn Ebi Seybe, Dua, No: 29336)

  • Tehlikeye Düstügü Zaman Okunacak Dua

   Okunuşu:(Bismillahirrahmanirrahim, vela havle vela kuvvete illa billahi’l- aliyyi’l-azim)
   Anlamı:“Rahman ve rahim olan Allah’in adiyla.Yüce ve ulu Allah’dan baska güç ve kuvvet sahibi yoktur” dersen o hali senden uzaklastirir” (Nevevi,Ezkar, 110)

  • Dersleri Anlama (Ögrenciler) Için Dua

   Okunuşu:(Allahümmerhamni biterki’l-maasi ebeden ma ebkayteni verhamni en etekellefe mala yanini varzukni husnen nazari fima yurdike anni.Allahümme bedias- semavati ve’l-ardi zelcelali ve’l-ikrami ve’1-izzetilleti la türamü, es’elüke ya Allahü ya rahmanu bicelalike ve nuri vechike en tulzime kalbi hifza kitabike kema allemteni ver- zukni en edüvehu ale’n-nahvillezi yurdike anni.Allahümme bedias-semavati ve’l-ardi zelcelali ve’l-ikrami ve’1-izzetilleti la türamu,es elüke ya Allahu ya rahmanu bicelalike ve nuri vechike en tünevvire bikitabike basari ve en tutlika bihi lisani ve en tüferrice bihi an kalbi ve en tesraha bihi sadri,ve en tümlie bihi bedeni, li ennehu la yuinuni ale’l- hakki gayruke vela yu’tihi illa ente vela havle vela kuvvete illa billahi!-aliyyi’l-azim)
   Anlamı:“Allah’im! Beni hayatta biraktigin sürece günahlari terk ettirmekle bana merhamet eyle. Beni ilgilendirmeyen isleri bana yükleme.Seni razi edecek seylere güzel bakmayi bana nasip eyle. Ey göklerin ve yerin yaraticisi,ey ulasilmayacak kadar yüksek celal ve ihsan sahibi, ey Allah, ey Rahman! Celalin hürmetine, yüzünün nuru hürmetine, Kurani istedigin gibi ezberlememi nasip eyle. Seni razi edecek sekilde okumami nasip eyle. Ey gökleri ve yeri yaratan celal ve ikram sahibi, ey ulasilamayacak kadar yüksek izzet sahibi Allah’im, ey Allah, ey Rahman! Celalin ve yüzünün nuru hürmetine kitabinla gözümü nurlandirmani, dilimi çözmeni, kalbimi genisletmeni ve bedenimle onu yasamami isterim. Çünkü hakka karsi bana senden baskasi yardim edemez, onu ancak sen verirsin. Güç ve kuvvet ancak yüce ve ulu Allah’

  • Kulagi Çinladigi Zaman Okunacak Dua

   Okunuşu:“Zekerallahu men zekerani bihayrin”
   Anlamı:“Beni hayirla anani Allah da ansin.” (Gazali, ihya, 1/335)

  • Birçok Derde Deva Olan Dua

   Okunuşu:(Allahümme inni euzü bike mine’l-hemmi, ve’l-hazeni ve euzü bike mine’l-aczi ve’l keseli, ve euzü bike mine’l-cübni, ve’l-buhli ve euzü bike min galebeti’d-deyni ve kahri’r-ricali)
   Anlamı:“Ey Allah’im! Elem ve kederden, saskinliktan sana siginirim. Acizlikten, tembellikten, bikkinliktan da sana siginirim. Korkaklik ve cimrilikten de sana siginirim. Allah’im! Borç altinda ezilmekten, adamlarin kahrindan (insanlarin nefsimi kullanmasindan ve onlara maglup olmaktan da sana siginirim).”

  • Tembellikten Kurtulmak için Dua

   Okunuşu:(Allahümme inni euzü bike mine’l-hemmi ve’l-hazeni ve’l aczi ve’l keseli ve’l-cübni ve’l-buhli ve dalai’d-deyni ve galebeti’r-ricali)
   Anlamı:“Allah’im! Hüzünden, kederden, acizlikten, tembellikten, korkakliktan, cimrilikten, borç baskisindan ve insanlarin kahrina ugramaktan sana siginirim.” (Buhari,7/159)

 • Kabir Azabindan Korunmak Için Dua

  Okunuşu:“Allahümme inni euzü bike mine’l-küfri ve’l-fakri ve azabi’l-kabri.”
  Anlamı:“Allah’im! Küfürden, fakirlikten ve kabir azabindan Sana siginirim.”
 • Günahlardan Arinma Duasi

  Okunuşu:“Allahümme inni zalemtü nefsi zulmen kesiran ve la yagfiru’z zunube illa ente fagfirli magfireten min indike inneke ente’l-gafuru’r-rahim.
  Anlamı:“Allah’im ben kendime çok zulmettim. Senden baska günahi bagislayan yoktur. Senden magfiret diliyorum. Sen merhamedi ve bagislayicisin.”

  • Giybet veya Iftira Günahindan Korunma Duasi

   Okunuşu:“Allahümmagfirli ve limenigtebtühu ve livalideyye ve lil mu minine ve’l-mu minati yevme yekumu’l-hisab. Bi rahmetike ya erhame’r-rahimin.”
   Anlamı:“Allah’im; hesap gününde (Ruz-i Mahserde) beni ve hakkinda iftira ettigim veya kötü söz söyleyip çekistirdigim kimseyi, anne ve babami ve bütün müminleri affeyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi..”

  • Peygamberimizin Maclisten ayrilirken Okudgu Magfiret Duasi

   Okunuşu:Sübhanekallahümme Rabbi ve bi hamdike, la ilahe illa ente estagfi- rüke ve etubü ileyk.
   Anlamı:Yüce Allah’im, her an Seni anar ve Sana sükür vazifemizi eda ederiz. Zira Senden baska ilah yoktur. Senden af ve magfiret diler tevbe ederiz.

  • Imani Güçlendiren Dua

   Okunuşu:“El-hamdü lillahi ale’l-iman. El-hamdü lillahi ale’l- Islam. El-hamdü lillahi ale’l-ihsan. El-hamdü lillahillezi cealena min ümmeti Muhammedin aleyhissalatü vesselam.”
   Anlamı:“Allahu Teala’nin bize lütfettigi iman ve Islam’a ve bu büyük ihsana sükürler olsun. -Bizi Muhammed Aleyhissalatü vesselam’in ümmetinden kilan- Allahu Teala’ya hamd olsun.”

  • Namazdan Sonra Okunan Iman Duasi

   Okunuşu:“Rabbena la tüzig kulubena bade iz hedeytena ve heblena mil le- dünke rahmeten inneke ente’l-Vehhab.”
   Anlamı:“Allah’im, Sen bizleri dogru yola sevkedip imana muvaffak kildiktan sonra kalplerimizi batil ve kötü yola saptirmaktan koru ve bizlere ilahi katindan rahmet ihsan eyle, zira Sen ihsani bol ve bagislayicisin.” (Al-i îmran, 8)

  • Ölüm Aninda Imanli Gitmek için Okunacak Dua

   Okunuşu:“La ilahe illallahu’l-mevcudu bi-külli zeman. La ilahe illallahu’l -mabudu bi-külli mekân. La ilahe illallahu’l-ma’rufu bi-külli ihsan. La ilahe
   Anlamı:“Allah’tan baska ilah yoktur. O, yüce Allah her zaman var olmustur. Allah tan baska ilah yoktur. O, yüce Allah ki her mekânda sadece ona ibadet edilir. Allah tan baska ilah yoktur. O her iyiligin sahibidir. Allah’tan baska ilah yoktur. O, her lisanla zikredilendir. Allah’tan baska ilah yoktur. O, her an yeni bir isle ve yaradilisla mesguldür. Allah’tan baska ilah yoktur. Seytanin serrinden ve imanin kaybedilmesinden sadece ona siginilir. Ey ihsani hep var olan, ey bagislayan ve magfiret sahibi olan. Senin rahmetinle Sana siginiriz ey Rahman salât ve selam efendimiz Hz. Muhammed Mustafa ya (s.a.v.) olsun.. Ey Allah. Ey Allah…

  • Üzüntü ve Iztirap Hallerinde Okunacak Dua

   Okunuşu:“La ilahe illallahu 1-Halimu 1-Kerim, la ilahe ülallahu 1-Aliyyü’1-Azim. La ilahe illallahu Rabbüssemavati’s-seb’i ve Rabbu 1-arsi’l-Kerim.”
   Anlamı:“Halim ve Kerim olan Allah’tan baska ilah yoktur. Yüce Allahu Teala’dan gayri ilah yoktur. Yedi gök un ve yüce arsin sahibi Allahu Teala’dan baska ilah yoktur.” (Buhari, Müslim)

  • Geçimi Zorlasanin Okuyacagi Dua

   Okunuşu:“Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme raddini bi kadaike ve barik li fima kuddira li hatta la uhibbe tacile ma ahharte ve la te’hira ma accelte.”
   Anlamı:“Canim, malim ve dinim konusunda her seye Senin adinla baslarim. Allah’im! Kaza ve hükmüne beni razi et ve bana takdir edileni bereketlendir ki, sonraya biraktiginin simdi ve simdi yaptiginin sonra olmasini isteyip temenni etmeyeyim.”

  • Seytan’in Vesvesesinden Kurtulmak Için Okunacak Dua

   Okunuşu:“Allahümmec’al fi kalbi nuren ve fi sem’i nuren ve fi basari nuren ve fevki nuren ve tahti nuren vec’alni nura.”
   Anlamı:“Allah’im, kalbime, kulaklarima, gözlerime, nurundan ihsan eyle, nurunla her tarafimi paklandir.”

  • Evhama (Ürpertiye) Karsi Dua

   Okunuşu:“Amentü billahi ve rusülihi hüve’l-evvelü ve’l-ahirü ve’z-zahirü ve’l- batinü ve hüve bi külli sey’in âlim.”
   Anlamı:“Evveli ve ahiri olmayan, zahir ve batin olan ve her seyi bilen Allahu Teala’yave Onun Peygamberlerine inandim.”
  • Tehlikeyle Karsi Karsiya Kalindiginda Okunan Dua

   Okunuşu:“Bismillahirrahmanirrahim.La havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azim. Allahümme iyyake na büdü ve iyyake neste’in.”
   Anlamı:“Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla.Yüce ve kudretli Allah’tan baska hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Allah’im! Sadece Sana ibadet ederiz ve sadece Senden yardim dileriz.”

   • Korkuya Karsi Okunacak Dua

    Okunuşu:“Euzü bi-kelimatillahi’t-tammeti min gadabihi ve ikabihi ve serri iba- dihi ve min hemezati s-seytani ve euzü bike rabbi en yahdurun.”
    Anlamı:“Allah’in gazabindan, Allah’in cezasindan, kullarinin serrinden ve seytanlarin çarpmalarindan Allah’in tam olan kelimelerine siginirim. Rabbim, bana gelmelerinden Sana siginirim.”

   • Kötülüklerden Kurtulma Duasi

    Okunuşu:“Elhamdülillahi ala külli halin, rabbi euzü bike min hali ehli’n-nar.”
    Anlamı:“Allah’im bulundugum duruma sükürler olsun. Ya Rabbi! Beni cehennem ehlinin yaptiklari kötülüklerden ve isledikleri günahlardan koru.”

   • Her Türlü Hastalik Için Dua

    Okunuşu:“Allahümme inni es’elüke’l-afiyete fi’d-dünya ve’l-ahirati, Allahümme inni es’elüke’l-afve ve’l-afiyete fi dini ve dünyaye ve ehli ve mali, Allahümmestur av- rati ve amin rav’ati. Allahümmehfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an simali ve min fevki ve e’uzü bi-azametike en ugtale min tahti. Allahümme ag- nini bi’l-ilmi ve zeyyinni bi’l-hilmi ve kerrimni bi’t-takva ve cemmilni bi’l- afiyeti.”
    Anlamı:“Allah’im, Senden dünyada ve ahirette huzur ve saglik isterim. Allah’im, Senden, dinim, dünyam, çoluk çocugum ve malim için af ve afiyet isterim. Allah’im, ayiplarimi kapat, beni korkularimdan güvene kavustur. Allah’im, beni, önemden, arkamdan, sagimdan, solumdan ve basimdan gelecek her türlü hastaliklardan, kötülüklerden koru. Gelecek bir kötülükle tuzaga düsürülmekten, yere vurulmaktan senin yüceligine siginirim. Allah’im beni ilim ile zenginlestir, hilm ile süsle, takva ile kereme kavustur, afiyetle güzellestir.”

   • Çözümsüz Zamanlarda Okunacak Dua

    Okunuşu:“Bismillahirrahmanirrahim.Ilahi bi-ahassi sifatike ve bi-izzi celalike ve bi-a zami esma ike ve bi-ismeti enbi- yaike ve bi-nuri evliyaike ve bi-demi suhedaike es eluke ziyadeten fi’l-ilmi ve tev- beten kable’l-mevti ve rahaten inde’l-mevti ve magfireten bade’l-mevti ve necaten mine’n-nari ve duhulen fi’l-cenneti ve afiyeten fi’d-dünya ve’l-ahirati bi-rahmetike ya erhame’r-rahimin. Ilahi bi-hakki Hüseynin ve ahihi ve ceddihi ve ebihi ve üm- mihi ve benihi hallisni mimma ene fih, bi-rahmetike ya erhame’r-rahimin.”
    Anlamı:“Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla.Ya Rabbi, sifatlarin, yüce saltanatin, en güzel isimlerin yüzü hürmetine, peygamberlerinin temizligi, velilerinin nuru, sehidlerinin kani yüzü hürmetine ilmimi arttir, ölmezden önce tevbe, ölürken rahatlik, öldükten sonra magfiret, cehennemden kurtulus, cennete giris nasib eyle, dünyada da ahirette de afiyet ve huzur ver, ey merhametlilerin merhametlisi, rahmetin yüzü hürmetine duami kabul buyur. Ilahi Hüseyn ve kardesi yüzü hürmetine, dedesi, babasi yüzü hürmetine, anasi ve ogullari yüzü hürmetine beni bulundugum darliktan kurtar, ey merhametlilerin merhametlisi rahmetinle istegimi kabul buyur.”

   • Sohbet veya Toplanti Yerlerinden Ayrilirken Okunacak Dua

    Okunuşu:“Sübhanekallahümme ve bi-hamdike eshedü enla ilahe illa ente estagfiruke ve etubü ileyke amiltü suen ve zalemtü nefsi fagfirli fe innehu la yagfiru’z-zunube illa ente.”
    Anlamı:“Allah’im! Seni bütün noksan sifatlardan tenzih ederim. Sana ham- dederim. Senden baska ilah olmadigina sahitlik yaparim. Senden magfiret diliyorum. Sana tevbe ediyorum. Bir kötülük yaptim, kendime zulmettim, beni bagisla. Çünkü günahlari ancak Sen bagislarsin.”

   • Ihtiyarlik ve Acizlikten Siginma Duasi

    Okunuşu:“Allahümme, inni euzü bike mine’l-aczi ve’l-keseli ve’l-cubni ve’l- herami. Ve euzü bike min azabi’l-kabri. Ve euzü bike min fitneti’l-mahya ve’l-memati.’
    Anlamı:“Allah’im, ben, acizlikten, tembellikten, korkakliktan ve ihtiyarliktan Sana siginirim. Keza ben, kabir azabindan da Sana siginirim. Hayatin ve ölümün fitnelerinden de Sana siginirim.” (Buhari)

   • Ihtiyarlik ve Acizlikten Siginma Duasi

    Okunuşu:“Allahümme, inni euzü bike mine’l-aczi ve’l-keseli ve’l-cubni ve’l- herami. Ve euzü bike min azabi’l-kabri. Ve euzü bike min fitneti’l-mahya ve’l-memati.’
    Anlamı:“Allah’im, ben, acizlikten, tembellikten, korkakliktan ve ihtiyarliktan Sana siginirim. Keza ben, kabir azabindan da Sana siginirim. Hayatin ve ölümün fitnelerinden de Sana siginirim.” (Buhari)

   • Zalim ve Kötülere Karsi Yardim Duasi

    Okunuşu:“Rabbi e’inni ve la tu ni ‘aleyye vensurni ve la tensur ‘aleyye vem- kürli ve la temkür aleyye vehdini ve yessirli’l-hüda vensurni ala men bega aleyye. Rabbic’alni leke sekkaran, leke zekkaran, leke rahhaben, leke mitva an leke muhbiten, ileyke evvahen müniba. Rabbi tekabbel tevbeti, vagsil havbeti, ve ecib daveti, ve sebbit hücceti, ve seddid lisani, vehdi kalbi, veslül sehimete sadri.”
    Anlamı:“Rabbim! Bana yardim et, aleyhime olan seylere yardim etme. Bana zafer ver, aleyhime zafer verme. Lehime tertip kur, aleyhime tertip kurma. Bana hidayet et ve hidayeti bana kolaylastir. Bana zulmeden kimseye karsi yardim et. Rabbim! Beni Sana çok sükreden, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana itaat eden, Sana saygi gösteren, Sana yönelen ve tövbe eden kimsen yap. Rabbim! Tövbemi kabul et, günahimi temizle, duami kabul buyur, delilimi sabit kil, dilimi dogru yap, kalbime hidayet ver, gögsümün kin ve hasedini çikar.” (Tirmizi, De’avat, 114; Ibn Hibban, Ed’iye, No:947; îbn Ebi Seybe, Dua, No: 29381)

   • Zalim Bir Yöneticiden (Kisiden) Korkunca Okunacak Dua

    Okunuşu:(Allahu ekberu,Allahu eazzü min halkihi cemian,Allahu eazzü mimma ehafü ve ahzeru, ve euzü billahillezi la ilahe illa hu, el- mümsikü’s-semavati’s-seb’i en yeka’ne ale’l-ardi illa biiznihi, min serri abdike fülanin vecünudihi ve etbaihi ve esyaihi, mine’l-cinni ve’l-ins. Allahümme kün li çaren min serrihim.Celle senaük, ve azze carük, ve tebarekesmük,vela ilahe gayruk)
    Anlamı:“Allah en büyüktür,Allah bütün yaratiklarindan >daha güçlüdür.Allah, benim korktugum ve çekindigimden daha güçlüdür. Kendisinden baska ilah olmayan Allah’a siginirim. Gökleri yerin üzerine izni olmadan düsmekten o tutar.Bu kulunun askerlerinin, adamlarinin, cinlerden olsun, insanlardan olsun, taraftarlarinin serrinden Allah’a siginirim. Allah’im! Beni onlarin serrinden koru. Senin sanin yücedir. Korudugun azizdir. Adin mübarektir. Senden baska ilah yoktur.”(Buhari, Edebü’l- müfred, 309,310)
   • Allah’tan istenecek Tüm Iyiliklerin Duasi

    Okunuşu:“Allahümme inni es’elüke’s-sebate fi’l-emri.Ve es’elüke ‘azimete’r-rusdi. Ve es’elüke sükra ni’metike ve hüsne ‘ibadetike. Ve es’elüke lisanen sadikan ve kalben selimen. Ve e’uzü bike min serri ma te’lemü Ve es’elüke min hayri ma te’lemü Ve estegfiruke mimma te’lemü inneke ente ‘allamü’l-guyub.”
    Anlamı:“Allah’im! Senden dinde sebat etmemi istiyorum.Senden dogrulukta kararli olmak istiyorum. Senden nimetlerine sükretmek ve ibadetlerini en güzel biçimde yapmak istiyorum. Senden dogru söyleyen bir dil, saglikli ve sana teslim olan bir kalp istiyorum. Bildigin her zararli seyin serrinden sana siginiyorum. Bildigin her hayirli seyi istiyorum. Bildigin her günah için bagislamani diliyorum. Sen gizli olan seyleri çok iyi bilensin(Tirmizi,De’avat,23;Ibn,Ebi Seybe,Dua,No:2949)

    • Bilinen ve Bilinmeyen Seylerden Siginma Dualari

     Okunuşu:“Allahümme ellif beyne kulubina.Ve aslih zate beynina,vehdina sübüle’s-selam, ve neccina mine’z-zulümati ile’n-nur,ve cennibne’l-fevahise ma zahara minha ve ma batane.Ve barik lena fi esmama ve ebsarina ve ku- lubina ve ezvacina ve zürriyyatina.Ve tüb ‘aleyna inneke ente’t-tevvabü’r- rahim.Vec’alna sakirine li-ni’amike müsnine biha ‘aleyke kabiline leha ve etimmeha aleyna.”
     Anlamı:“Allah’im! Kalplerimizi birlestir, aramizi islahet, bize kurtulus yollarini göster, bizi karanliklardan aydinliga çikar, bizi her türlü çirkinliklerden,açigindan ve gizlisinden uzaklastir. Bize kulaklarimizi, gözlerimizi, kalplerimizi, eslerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle, süphesizki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine sükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdigin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamini ihsan eyle.” (Hakim, De’avat, No;977;Ibn Hibban,Ed’iye,No:996)

    • Tasa, Gam, Sikinti ve Çileye Karsi Dua

     Okunuşu:“Allahümme farice’l-hemmi,kasife’l-gammi, mücibe da’veti’l- muttarrine rahmane’d-dünya ve’l-ahirati ve rahimehüma ente terhamüni ferham ni bi-rahmetin tügnini biha an rahmetin min sivake.”
     Anlamı:“Kederleri gideren, sikintilari kaldiran, zor durumda kalanlarin dualarini kabul eden, dünya ve ahretin Rahmani ve Rahimi olan Allah’im! Bana ancak sen merhamet edersin, bana Senden baska hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle.” (Hâkim, De’avat, No: 1898)

    • Herhangi Bir Iste Basari ve Sebat Dualari (1.Dua)

     Okunuşu:“Allahümme inni es elüke s-sebate fi’l-emri ve’l-azimete ale’r-rusdi. Ve es’elüke sükra ni’metike ve hüsne ‘ibadetike.Ve es’elüke lisanen sadikan ve kalben selimen.Ve e’uzü bike min serri ma ta’lemü.Ve es’elüke min Hayri ma ta’lemü. Ve estagfiruke mimma ta’lemü.”
     Anlamı:“Allah’im! Senden iste (dinde) sebat etmeyi ve dogruluga azmetmeyi istiyorum. Nimetine sükretmeyi ve sana güzel bir sekilde ibadet edebilmeyi istiyorum. Dogruyu konusan bir dil ve egriliklerden uzak bir kalp diliyorum. Allah’im! Senin bildigin her çesit serden sana siginiyorum. Bildigin bütün hayirlari senden istiyorum. Bildigin günahlarimdan dolayi senden bagis diliyorum.”(Tirmizi,De’avat,22)

    • Herhangi Bir Iste Basari ve Sebat Dualari (2.Dua)

     Okunuşu:“Allahümme hir li vehter li.Vela tekilni ala ihtiyari.”
     Anlamı:“Allah’im! Bu isi bana hayirli kil ve bu isi bana nasip eyle! Allah’im beni kendi basima birakma. (Tirmizi,De’avat,90)

    • Öfkelenince Okunacak Dua

     Okunuşu:“Allahümme’gfirli zenbi ve ezhib gayza kalbi ve ecirni min mudillati’l-fiten.”
     Anlamı:“Allah’im! Günahimi bagisla, kalbimdeki öfkeyi dindir ve beni fitnecilerin saptirmasindan koru, diye dua et” buyurdu. (Taberani, el-Muce’mül-Kebir, XXIII, 338, No: 785)

    • Zorluklarla Karsilasinca Okunacak Dua

     Okunuşu:“Allahümme la sehle illa ma ce’altehu sehlen. Ve ente tec’alu’l- hüzne iza si’te sehlen.”
     Anlamı:“Allah’im! Senin kolaylastirdigindan baska kolay yoktur. Ancak sen istersen zoru kolaylastirirsin.” (Ibn Hibban, Dua, III, 255, No:974)

    • Musibetle Karsilasinca Okunacak Dua

     Okunuşu:“Inna liilahi ve inna ileyhi raciun, Allahümme indeke ahtesibü musibeti fe’cürni fiha ve ebdilni biha hayran anha minha.”
     Anlamı:“Biz Allah’a aidiz. (Ona teslim olmus kullariz). Ve ancak Ona dönücüleriz. Allah’im, katindan bu musibetimin ecrini umuyorum, (bu musibeti yok et ve beni bununla sevaplandir) Onu hayirla degistir”

    • Musibet Gelmesini Engellemek Için Dua

     Okunuşu:“Bismillahi’l-lezi la yedurru ma’a-smihi sey un fi’l-ardi vela fi’s- semai ve hüve’s-semi’u’l-alim.”
     Anlamı:“Adi anildigi zaman gerek yerde gerekse gökte hiçbir seyin zarar veremeyecegi Allah’in adiyla! O, hakkiyla isiten ve hakkiyla görendir, derse ona hiçbir sey zarar vermez, görülmedik kaza ve bela ona isabet etmez.” (Ebu Davud, Edeb, 110; Ibn Mace, Dua, 14; Tirmizi, De’avad, 13)

    • Sikintikara Karsi Okunacak Dua
     Anlamı: Esirgeyen ve bagislayan. Ey esirgeyen, bagislayan, koruyan ve seven Allah’im. Bütün mahlûkatin kalplerini bana dogru çevir. Ey Cebrail, bütün ruhani , ulvi ve sufli tabakasinin Rahman ve Rahim olan Allah’in hakki için onlara ,isittir ve itaat ettir. Rauf ve Atuf hakki hürmetine, Melik hakki hürmetine, arsi ala hakki hürmetine duamizi kabul et ve bütün yaratilmislarin kalplerini bana çevir.
    • Ölüm Aninda Sikintilardan Kurtulmak için Okunacak Dua
     Anlamı: Ya Allah, atesin fitnesinden ve azabindan sana siginiyorum. Kabrin fitnesinden ve azabindan sana siginiyorum. Zenginligin fitnesinden ve azabindan sana siginiyorum. Mesih Deccal’in fitnesinden ve azabindan sana siginiyorum.

     • Cennet Kapisini Açan Dua
      Anlamı:Ya Allah, sen benim Rabbimsin. Senden gayri hiçbir ilah yoktur. Ben senin kulunum, gücüm yettikçe senin ahdin ve vaadin üzerindeyim. Isledigim seylerin serrinden sana siginiyorum. Bana olan nimetlerini de, günahlarimi da itiraf ediyorum. Artik beni yarligayiver. Su bir gerçektir ki: günahlari senden baska yarligayacak yoktur.Bu duanin faydasi:Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bu duayla ilgili su müjdeyi vermistir: “Bir kimse bu istigfari gece okur sabah olmadan önce vefat ederse veya sabah okuyup aksamdan önce ölecek olursa ona cennet vacip olur.”

     • Imam-i Azam’in Duasi
      Anlamı: O yüceler yücesine isyan ettim. Günahlar içine düstüm. Biliyorum yapmamam gerekirdi. O gerçek bir sahiptir. O terbiye edendir. O çok merhametli olandir. O bagislayandir. Allah her seye gücü yetendir ve kul muhtaç oldukça çokça verendir. Ey Mennan olan Rabbim! Istemeden de veren sensin, kul sikismasa da veren sensin. Ey beni yaratan! Bak senin için gözlerim yasariyor. Senin için agliyorum. Sen de tevbemi kabul et. Hatalarimi bagisla. Ya Rabbi? isyanimla, nefsime maglup oldum. Bilemiyorum ki bunun sonunda kurtulacak miyim? Yoksa helak mi olacagim? Evet evet günahlarim günden güne artiyor. Diger yandan ömrüm günden güne azaliyor? farkindayim. Sana yöneldim. Allah’im! Iste simdi ölüm yataginda insanlarin önünde uzanmisim. Bu zayif kuluna merhamet et, Ey Merhamet edicilerin Sahibi!

     • Seyyidul Istigfar Duasi
      Anlamı: Allahim! Sen Rabbimsin. Senden baska ilah yoktur. Sen beni yarattin. Ben senin kulunum. Sana verdigim söz üzereyim. Gücüm yettigince emrindeyim. Yaptigim kötü seylerden sana siginirim. Bana verdigin nimetini anarim. Günahimi itiraf edip sana siginirim. Sunu bilirim! Senden baska günahlari bagislayan yoktur.

     • Peygamberimiz’in Kizi Hz. Fatima’ya Fakirlige Karsi Ögrettigi Dua
      Anlamı: Ey 7 kat gögün ve büyük arsin sahibi olan Allahim! Bizim Rabbimiz! Her seyin Rabbi olan Yüce Allah! Ey Tevrat’i, Incil’i ve Kur’an-i Kerim’i indiren, taneyi ve çekirdegi yarip çikaran Yüce Rabbim! Alnindan tutup hesaba çekecegin her seyin serrinden sana siginirim Ya Rabbi! Sen öyle Evvelsin ki, senden evvel hiç kimse yoktur. Sen öyle Ahirsin ki, senden sonra hiçbir sey yoktur. Sen öylesine açikta ve görünürsün ki, senin üzerine hiçbir sey yoktur. Sen öylesine sir ve gizlisin ki, senin önünde hiçbir sey yoktur. Ya Rabbi! Benim borcumu ödememi ve fakirligimi gidermemi nasip eyle!

     • Kur’an Kerim’deki Sifa Ayetleri
      Anlamı:Mü’minler zümresinin gögüslerini ferahlandirsin. (Tevbe-14)Gönüllerde olan dertlere bir sifa, Mü’minler için bir hidayet ve rahmet gelmistir. (Yunus-57)Onlarin (arilarin) karinlarindan renkleri çesitli serbet çikar ki onda insanlar için sifa vardir. Iste bunda da tefekkür edecek bir zümre için elbette ayetler vardir. (Nahl-69)Biz Kur’an’dan Mü’minler için sifa ve rahmet olan seyler indiriyoruz. (Isra-82)Hastalandigim zaman bana sifa veren O’dur. (Sura-30)Onlara söyle: o Kur’an iman edenler için hidayet ve sifadir. (Fussilet-44)

     • Bir Dilegi Olanin Okuyacagi Dua
      Anlamı:(Namazdan Sonra Okunur)Kullarini bagislayan ve onlara cömert olan Allah’tan baska yaratici yoktur. Büyük arsin sahibi olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktir. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’adir. Ya Rabbi; senin rahmetini, magfiretinin büyüklügünü dilerim. Bütün günahlardan ve kötülüklerden beni koru. Bütün iyiliklere de beni yönelt. Bagislanmamis günahimi birakma ya Rabbi! Sikintilarimi gider, rizana uygun olan bütün isteklerimi kabul et. Ey merhamet sahibi olan Rabbim?!

     • Yataga Uzanirken Okunacak Dua
      Anlamı:Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) yatagina girdigi zaman elini (sag elini) yanaginin altina kordu. Sonra söyle buyururdu:“Allahumme kini azabeke yevme teb’asu ibadeke”“Allahim! Kullarini diriltecegi gün beni azabindan koru”(Ibni Mace, hd: 3877)

     • Sikinti Sirasinda Okuancak Dua
      Anlamı:Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) sikinti ve mesakkat oldugunda su zikri yapardi:“Halim, Kerim olan Allah’tan baska ilah yoktur. Ben azametli Ars’in Rabbi olan Allah’i tesbih(noksanliklardan tenzih) ederim. Ben yedi gögü Rabbi ve güzel Ars’in Rabbi olan Allah’i tesbih ederim.”(Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, Ibni Mace, hd: 3883)

     • Ebul vefa Hz.’nin Duasi
      Anlamı:Ya Allah!Dünya ve ahirette karsilasacagim her bir korku için ‘lailaheillallah’ i,Her keder ve üzüntü için ‘masa’allah’i,Her bir nimet için ‘elhamdulillah’i,Hayret verici her sey için ‘subhanallah’i,Her bir günah için ‘estagfirullah’i,Her darlik için ‘hasbiyallah’i,Her musibet için ‘inna lillahi ve inna ileyhi raciun’u,Her bir kaza ve kader için ‘tevekkeltu alellah’iHer bir itaat ve isyan hareketi için ‘la havle vela guvvete illa billahil aliyyul aziim’i, hazirladim.Ey Rabbim! Bize arttir da eksiltme, bizi sereflendir de hor ve hakir kilma, bize ver de mahrum birakma, bizi seç de üzerimize ihtiyar etme.Bizden razi oluver bizden kabul eyle. Ey Kerem sahibi! Ey esirgeyenlerin en merhametlisi! Duami kabul eyle. Hamd alemlerin Rabbin’a mahsustur.
     • Yolculuktan Dönüste Okunacak Dua
      Anlamı:Allah’tan baska hiçbir ilah yoktur. Tekdir, hiçbir ortagi yoktur. Mülk O’na aittir. Hamd O’na mahsustur. O her seye kadirdir. Dönüyoruz, tevbe ediyoruz, ibadetimizde daimiz, Rabbimize hamdediyoruz. Allah Teala vadini yerine getirmis, kuluna yardim etmis ve tek basina (aleyhimize toplanmis olan) gruplari dagitmistir.Muharrem Ayinda Okunacak Dua
      Anlamı:Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla….Hamd,alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsusutur.Salatu SelamdaPeygamber Efendimize,ehl-i beytineve bütün ashabina olsun.Ey Rabbim,sen Ebedi,Ezeli,Hayy,Kerim,Hannan,Mennansin.Bu gelen yeni yil kovusmus seytanin serrinden muhafaza olmayi istiyorum.Ve içimde,bana kötülügü emreden nefsimle mücadelemde senden yardim diliyorum.Beni sana yaklastiracak mesguliyetleri bana nasip et.Ey Celal ve Ikram sahibi Rabbim.Rahmetinle Merhametlilerin en Merhametlisi…..
      Her Sikintiyi Gideren Yedi Ayeti-i Kerime (1.Ayet)

      Okunuşu:Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.“Kul ley yusibena illa ma keteballahu lena, hüve Mevlana ve alallahi fel- yetevekkeli’l-mü’minun.”
      Anlamı:Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla.De ki: Bize hiçbir zaman Allah’in yazdigindan baska bir sey ulasmaz. O, bizim Mevlamizdir ve müminler onun için yalniz Allah’a dayanip güvensinler!”(Tevbe, 51)
      Her Sikintiyi Gideren Yedi Ayeti-i Kerime (2.Ayet)

      Okunuşu:Bismillahi’r-Rahmani’r-RahimVe iy yemseskellahu bi durrin fela kasife lehu illa hu ve iy yuridke bi hayrin fela radde li fadlih, yüsibü bihi mey yesau min ibadih, ve hüve’l-gafuru’r-rahim.
      Anlamı:Rahman ve Rahim olan Allah’in adiylaVe eger Allah sana bir keder dokunduracak olursa, onu Ondan baska açacak yoktur; ve eger O, sana bir hayir dilerse, o zaman da O’nun lütfunu reddedecek yoktur.O, lütfunu kullarindan diledigine nasib eder. O, çok bagislayan, çok merhamet edendir. (Yunus, 107)
      Her Sikintiyi Gideren Yedi Ayeti-i Kerime (3.Ayet)

      Okunuşu:“Inni tevekkeltü alallahi rabbi ve rabbiküm, mâ min dabbetin illa hüve ahizüm bi nasiyatiha, inne rabbi ala siratim müstekim.”
      Anlamı:Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla.“Her halde hem benim Rabbim, hem sizin Rabbiniz olan Allah’a güvenip) dayanmisim. Hiç (bir) yerde bir debelenen (canli) yoktur ki perçemini O tutmus olmasin! Süphe yok ki Rabbim dogru bir yol üzerindedir.” (Hud, 56)Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.
      Her Sikintiyi Gideren Yedi Ayeti-i Kerime (4.Ayet)

      Okunuşu:Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.“Ve ke eyyim min dabbetil la tahmilu rizkaha, Allahu yerzukuha ve iyyaküm ve hüve s-semiu’l-âlim.”
      Anlamı:Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla.“Nice hayvanlar var ki, rizkini (yaninda) tasiyamaz; Allah onlara da rizik veriyor, size de! O her seyi isitendir, bilendir.” (Ankebut, 60)
      Her Sikintiyi Gideren Yedi Ayeti-i Kerime (5.Ayet)

      Okunuşu:Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.“Ma yeftehillahü linnasi mir rahmetin fela mümsike leha, ve ma yümsik fe la mursile lehu mim ba’dih, ve hüve’l-azizu 1-hâkim.”
      Anlamı:Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla.“Allah insanlara rahmetinden her neyi açarsa artik onu tutacak, kisacak kimse yoktur. Her neyi de tutar kisarsa onu da ondan sonra salacak yoktur. O, öyle güçlüdür, öyle hikmet sahibidir.” (Fatir, 2)
      Her Sikintiyi Gideren Yedi Ayeti-i Kerime (6.Ayet)

      Okunuşu:Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.“Ve lein seeltehüm men haleka’s-semavati ve’l-arda le yekulünnallah, kul eferaeytüm ma ted’une min dunillahi in eradeniyallahu bi durrin hel hünne kasifatü durrihi ev eradeni bi rahmetin hel hünne mümsikatü rahmetih, kul hasbiyallahu aleyhi yetevekkeli’l-mütevekkilun.”
      Anlamı:Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla.“Andoldun ki, onlara: ‘O gökleri ve yeri kim yaratti?’ diye sorsan kesinlikle Allah’tir’ diyeceklerdir. De ki: ‘Gördünüz ya, Allah’tan baska çagirdiklarinizi, eger Allah bana bir keder dilerse, onlar O’nun verecegi kederi açabilirler mi? Ya da O, bana bir rahmet dilerse onlar O’nun rahmetini (engelleyip) tutabilirler mi?’ De ki: Allah bana yeter! Tevekkül edenler hep ona dayanir!” (Zümer, 38)
      Her Sikintiyi Gideren Yedi Ayeti-i Kerime (7.Ayet)

      Okunuşu:Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.“Fe in tevellev fe kul hasbiyallahu la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbü’l-arsi’l-azim”
      Anlamı:Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla.“Eger aldirmazlarsa de ki: “Bana Allah yeter! Ondan baska ilah yoktur. Ben O’na dayanmaktayim ve O, o büyük arsin sahibidir!” (Tevbe, 129)
    • Dogum Öncesinde ve Sonrasinda Okunacak Dualar (1.Dua)

     Okunuşu:Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.“Allahü la ilahe illa huve’l-hayyu’l-kayyum. La te ‘huzühu sinetün vela nevm. Lehu ma fi’s-semavati vema fi’l-ard. Men ze’l-lezi yesfe’u ‘indehu illa bi iznih. Ya’lemü ma beyne eydihimvema halfehüm. Vela yühitune biseyin min ‘ilmihi illa bima sae. Vesi’a kürsiyyühu s-semavati ve’l-ard. Vela yeudühü hifzuhüma ve (hüve ’1- ‘aliyy ü’l- azim.”
     Anlamı:Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla.“Allah, kendisinden baska hiçbir ilah olmayandir. Diridir, kayyumdur (varligi kendinden, kendi kendine yeterli, yarattiklarina hâkim ve onlari koruyup gözetendir). O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her sey; yerdeki her sey o’nundur. Izni olmaksizin o’nun katinda sefaatte bulunacak kimdir? O, kullarin önlerindekileri ve arkalarindakileri (yaptiklarini ve yapacaklarini) bilir. Onlar o’nun ilminden, kendisinin diledigi kadarindan baska bir sey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayip kusatmistir. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup-gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.” (Bakara,2/255)
    • Dogum Öncesinde ve Sonrasinda Okunacak Dualar (2.Dua)

     Okunuşu:Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.“Kul eu’zü birabbi’l-felak. Min serri ma halak. Ve min serri gasikin iza vekab. Ve min serri’n-neffasati fi’l -ukad. Ve min serri hasidin iza hased.”
     Anlamı:Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla.“De ki: yarattigi seylerin kötülügünden, karanligi çöktügü zaman gecenin kötülügünden, dügümlere üfleyenlerin kötülügünden, haset ettigi zaman hasetçinin kötülügünden, sabah aydinliginin Rabbine siginirim.” (Felak, 113/1-5)Dogum Öncesinde ve Sonrasinda Okunacak Dualar (3.Dua)

     Okunuşu:Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.“Kul euzü birabbi’n-nas. Meliki’n-nas. Ilahi’n-nas. Min serri’l-vesvasi’l-ha’n- nas.Ellezi yüvesvisü fisuduri’n-nas. Mine’l-cinneti ve’n-nas.
     Anlamı:Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla.“De ki: Cinlerden ve insanlardan olup,insanlarin kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülügünden, insanlarin Rabbine, insanlarin Melik’ine, insanlarin Ilah’ina siginirim .”(Nas,114/1-6)
     Borçtan Kurtulmak Için Dualar (1.Dua)

     Okunuşu:“Allahümme farice’l-hemmi, kasife’l-gammi, mücibe da veti’l- mudtarrine rahmane’d-dünya ve’l-ahirati ve rahimehüma ente terhamüni ferham- ni birahmetin tügnini biha an rahmetin min sivake.”
     Anlamı:“(Ey) Sikintilari gideren, kederleri kaldiran, zor durumda kalanlarin dualarina icabet eden, dünya ve ahretin rahman ve rahimi olan Allah’im! Sen bana merhamet edersin, Senden baska kimsenin merhametine ihtiyaç birakmayan bir merhametle bana merhamet et.” (Hakim, Dua, I, 515)
     Borçtan Kurtulmak Için Dualar (2.Dua)

     Okunuşu:(Allahümme inni euzü bike mine’l-hemmi ve’l-hazeni ve’l-keseli ve’l-buhli ve dalai’d-deyni ve galabeti’r-ricali)
     Anlamı:“Allah’im! Kederden, hüzünden, tembellikten, cimrilikten, borç baskisindan ve insanlarin kahrina ugramaktan sana siginirim.’ (Tirmizi,5/520)
     Borçtan Kurtulmak Için Dualar (3.Dua)

     Okunuşu:(Allahümme malike’l-mülki tu ti’l-mülke men tesaü ve tenziu’l- mülke mimmen tesaü ve tuizzü men tesaü ve tüzillü men tesaü biyedike’l-hayr, inneke ala külli sey’in kadir.Rahmane’d-dünya ve’l ahireti, tu’tihima men tesaü ve temneu minhüma men tesaü, irhamni rahmeten tugnini biha an rahmeti m in sivake)
     Anlamı:“Ey mülkün sahibi Allah’im! Mülkü istedigine verirsin, mülkü istediginden çeker alirsin. Istedigini aziz eder, istedigini hor edersin. Hayir senin elindedir.Senin her seye gücün yeter. Ey dünyanin ve ahiretin rahmani, bu ikisini diledigine verir, bu ikisini diledigine vermezsin. Bana öyle bir merhamet et ki, baskasinin merhametine ihtiyaç kalmasin. “(Taberani,Es- sagir, 1/202)
     Psikolojik – Manevi Sikinti Için Dualar (1.Dua)

     Okunuşu:“Bismillahi’r-Rahmani’r- RahimElhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Er-Rahmani’r-Rahim. Malikiyevmi’d-din. Iyyake na’büdü ve iyyake neste’in. Ihdine’s- sirata 1-mustekim. Siratallezine en’amte aleyhim gayri’l- megdubi aley him ve le’d-dallin.”
     Anlamı:“Rahman ve Rahim olan Allah’in adi ile.Hamd, âlemlerin Rabbi, Allah’a mahsustur. Hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki. Rahman, Rahim,(Allah’im!) Yalniz sana ibadet ederiz ve yalniz senden yardim dileriz. Bizi dogru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna (ilet), gazaba ugrayanlarinkine ve sapiklarinkine degil.”
     Psikolojik – Manevi Sikinti Için Dualar (2.Dua)

     Okunuşu:“Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.Elif Lam Mim. Zalike’l-kitabü la raybe fih. Hüden lil-müttekin, Ellezine yu minune bi’l-gaybi ve yükimune’s-salete ve mimma razaknahüm yünfikun. Vellezine yü’minune bima ünzile ileyke ve ma ünzile min kablike ve bi’l-ahiratihüm yükinun.”
     Anlamı:“Rahman ve Rahim Allah’in adi ile.Elif lam mim. Rahman ve Rahim Allah’in adi ile. Bu, kendisinde süphe olmayan kitaptir. Allah’a karsi gelmekten sakinanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanirlar, namazi dosdogru kilarlar, kendilerine rizik olarak verdigimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanirlar. Ahirete de kesin olarak inanirlar.”
     Içinin Ferahlamasi Için Okunacak Dua

     Okunuşu:Ene abdüke ibnü abdike ibnü emetike fi kabdatike nasiyeti biyedike,madin fiyye hükmüke adlün fiyye kadauke,es’elüke bikülli ismin hüve leke semmeyte bihi nefseke ev enzeltehu fi kitabike ev allemtehu ehaden min halkike ev iste serte bihi fi ilmi’l-gaybi indeke en tec’ale’l-kur’an’a nura sadri ve rabia kalbi ve cilae huzni ve zehabe hemmi).
     Anlamı:“Allah’im! Ben senin kulunum, kölenin evladiyim, cariyenin evla- diyim.Senin avucundayim. Idarem senin elindedir. Hükmün bende geçerlidir, hakkimda verdigin hüküm adildir. Kendine verdigin yahut kitabinda indirdigin, yahut yarattiklarindan birine ögrettigin, yahut gayb ilmine ait olarak kendine sakladigin her ismin hürmetine,senden isterim ki, Kurani gönlümün nuru, kalbimin bahari kilasin, sikintimi def edersin.”
     Korku Anlarinda Okunacak Dua

     Okunuşu:“Allahümme inna nec’alüke fi nuhurihim.Ve neuzü bike min sururihim.’
     Anlamı:“Allah’im! Onlarin yüreklerine korku sal,bizi onlarin serrinden koru!” (Ebu Davud,Salat,365)
    • Darginliklari Gidermek Için Okunacak Dua

     Okunuşu:“Allahhümme ellif beyne kulubina ve aslih zate beynina, vehdina sübüle’s-selami ve neccina mine’z-zulümati ile’n-nuri ve cennibne’l-fevahise ma za- hara minha ve ma betane. Allahümme’hfazna fi esma ma ve ebsarina ve ezvacina.”
     Anlamı:“Allah’im! Kalplerimizi birlestir(bizi ayriliga düsürme). Aramizi / sosyal iliskilerimizi düzelt. Bizi dogru yola ilet. Bizi (sirk, küfür ve nifak) karanliklarindan kurtar, (iman ve Islam) aydinligina çikar, bizi her türlü çirkinlik ve edepsizligin açigi ve gizlisinden uzaklasir. Allah’im! Kulaklarimizi, gözlerimizi ve eslerimizi (her türlü kötülükten ve günahtan) koru.” (Ibn Hibban, Rakaik, No: 996)
    • Akil hastaligi Için Okunacak Dua

     Okunuşu:(Innel hamde lillah, nahmedühu ve nesteinühu.Men yehdihillahu fela mudille leh, vemen yudlil felah hadiye leh.Ve eshedü en la ilahe illallahu vah- dehu la serike leh, ve enne muhammeden abduhu ve resulüh…)
     Anlamı:“Gerçek hamd, Allah’a mahsustur.O’na hamd eder, ve O’ndan yardim dileriz. Allah kime hidayet ederse, kimse onu sap- tiramaz, kimi de saptirirsa, ona kimse hidayet edemez. Sahitlik ederim ki, Allah’tan baska ilah yoktur, birdir, ortagi yoktur. Muhammed O’nun kulu ve resulüdür”

     • Ihtiyaç Duasi

      Okunuşu:“Allahümme inni es’elüke tevfika ehli’l-huda, ve amale ehli’l- yakini ve münasahate ehli’t-tevbeti ve azme ehli’s-sabri, ve ciddc chli’l-hasyeti ve talebe ehli’r-ragbeti ve teabbude ehli’l-vera’i ve irfane ehli’l-ilmi hatta aha- fek. Allahümme inni es’elüke mehafeten tahcuzüni an ma’siyetike hatta amele bitaatike amelen estehikku bihi ridake ve hatta unasihake bi’t-tevbeti havfen minke ve hatta uhlisa leke’n-nasihate hubben leke ve hatta etevekkele aleyke fi’l-umuri ve hüsni zannin bike. Sübhane Haliki’n-nur.”
      Anlamı:Anlami:”Allah’im, Sen’den gerçek imanli zatlarin basarisini, ermis ta- kiylerin amellerini, tevbe ehlinin ögütlesmesini, sabir ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, seni isteyenlerin arzusunu, takva ehlinin ibadetini, ilim erbabinin irfanini isterim ki, Sen’den geregi gibi korkayim. Allah’im, Sana isyandan çekindirecek bir korku ver ki Sana itaat ile öyle amel edeyim, onunla rizana layik olayim, Sen’den korkarak içtenlikle Sana döneyim, sirf Senin sevgini kazanmak için içten ögüt vereyim. Her iste Sana güvenip, Sana siginayim, Sana hüsn’ü zan besliyeyim. Nurun yaraticisi Cenab-i Hakk’a tesbih ederim.”

     • Her Hangi Bir Istegi Olanin Okuyacagi (HACET) Dualari (1.Dua)

      Okunuşu:“La ilahe illallahu’l-halimu’l-kerim. Sübhanallahi rabbi’l- ‘arsi’l-azim. Elhamdülillahi rabbi’l-’âlemin. Es’eluke mücibati rahmetike ve azaime magfiratike ve’l-’ismete min külli zenbin ve’l-ganimetü min külli birrin ve’s-selamete min külli ismin la teda’li zenben illa gafertehü ve la hemmen illa ferrectehü ve la haceten hiye leke ridan illa kadeyteha ya erhame’r-rahimin.”
      Anlamı:“Halim, Kerim olan Allah’tan baska ilah yoktur ulu Ars’in Rabbi, noksan sifatlardan münezzehtir. Hamd âlemlerin Rabbine aittir. Rahmetine vesile olacak amelleri, magfiretini celbedecek esbabi (hakkimda yaratmani) talep ediyor, her çesit günahtan koruman için yalvariyor, her çesit iyilikten zenginlik, her çesit günahtan selamet diliyorum. Rabbim! Affetmedigin hiçbir günahimi, kaldirmadigin hiçbir sikintimi birakma! Hangi amelden razi isen onu ver, ey Rahim olan, bana en ziyade rahmet gösteren Rabbim!” (Tirmizi, Salat: 348; Ibn Mace, Ikamet, 189)

     Her Hangi Bir Istegi Olanin Okuyacagi (HACET) Dualari (2.Dua)

     Okunuşu:“La ilahe illallahü vahdehu la serike lehu l-’aliyyu 1-azim. La ilahe illallahü vahdehü la serike lehu 1-hakimu 1-kerim.”
     Anlamı:“Allah’tan baska ilah yoktur, sadece O vardir. Onun ortagi yoktur. O, yücedir, uludur. Allah’tan baska ilah yoktur, sadece O vardir. Onun ortagi yoktur. O, her isi hikmetli olan, çok ikram edendir.” (Ibn Ebi, Seybe, Dua, 25)
     Sabahleyin Uykudan Kalkinca Okunacak Dua

     Okunuşu: Elhamdulillahillezi ehyana ba’de ma ematena ve ileyhi’n- nüsur.
     Anlamı: “Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandiran) Allah’a hamdolsun. (kiyamette) O’nun huzurunda toplanilacaktir.” (Buhari: 11/96)
     Her Sabah Okunacak Dua

     Okunuşu: Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennusur.
     Anlamı: “Allahim! Senin yardiminla sabaha girdik, senin yardiminla aksama kavustuk, senin yardiminla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (kiyamette) varis sanadir.” (Ebu Davud: 5067)
     Her Aksam Okunacak Dua

     Okunuşu: Allahumme bike emseyna ve bike esbahna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileykel masir.
     Anlamı: “Allahim! Senin yardiminla aksama girdik, senin yardiminla sabaha kavustuk, senin yardiminla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve dönüs yalniz sanadir.” (Ibn Mace, Dua: 14)
     Sirkten Korunmak Için (Sabah-Aksam) Okunacak Dua

     Okunuşu: Allahumme inni euzu bike min en usrike bike sey’en ve ene a’lemu ve estagfiruke lima la a’lemu inneke ente allamulguyubi.
     Anlamı: “Allahim! Süphesiz ben bilerek herhangi bir seyi sirk kosmak (es ve ortak tanimak) tan sana siginirim.Bilmeyerek islemis oldugum(sirk ve hatalarim) in senden bagislanmasini dilerim. Süphesiz ki bütün gayblari (gizli seyleri) ancak sen bilirsin.” (et-tergib ve et-terhib: 1/76)
     Yemekten Sonra Okunacak Dua

     Okunuşu: Elhamdulillahillezi et’amena ve segana ve cealena müslimin.

    • Elbise Giyerken Okunacak Dua

     Okunuşu: Elhamdulillahillezi kesani haza ve razeganihi min gayri havlin minni ve la guvvetin.
     Anlamı: “O Allah’a hamd olsun ki, benden bir kuvvet olmaksizin bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rizik olarak verdi.” (Tirmizi, deavat: 107)
    • Camiye Girerken Okunacak Dua (sag ayakla girilir)

     Okunuşu: Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahummegfir li zunubi veftah li ebvabe rahmetike.
     Anlamı: “Allah’in adiyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah’im , günahlarimi bagisla ve bana rahmet kapilarini aç.” (Müslim, müsafirin:68)Camiden Çikarken Okunacak Dua (sol ayakla çikilir)

     Okunuşu: Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahumme inni es’eluke min fedlike, allahumme e’simni minesseytanirracim.
     Anlamı: “Allah’in adiyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah’im , Senden fazl-u (ihsanini) diliyorum. Allahim, beni rahmetinden uzaklastirilmis seytanin serrinden koru.” (Buhari, teheccüd: 25)
     Helaya Girerken Okunacak Dua (sol ayakla girilir)

     Okunuşu: Bismillahi Allahumme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi.
     Anlamı: “Allah’in adiyla, Allahim, her türlü pislikten ve pis olan seylerden(erkek ve disi seytanlarin serrinden) sana siginirim.” (Ibni Mace, Teharet: 9)
     Heladan Çikarken Okunacak Dua (sag ayakla çikilir)

     Okunuşu: Gufraneke, Elhamdulillahillezi ezhebe annil eza ve afani.
     Anlamı: “(Allahim!) Senin magfiretini dilerim.Benden eza veren seyleri gideren ve bana afiyet veren Allah’a hamdolsun.” (Ibni Mace, taharet:10)
     Bir Meclisten (sohbet veya bir toplantidan) Kalkarken Okunacak Dua

     Okunuşu: Subhaneke Allahumme ve bihamdike eshedu en la ilahe illa ente estagfiruke ve etubu ileyke.
     Anlamı: “Allah’im! Seni her türlü noksanliklardan tenzih eder, hamdimi sana takdim ederim. Senden baska hiçbir ilah bulunmadigina sehadet ederim. Senden magfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum.” (tirmizi, deavat: 38)
     Su Içtikten Sonra Okunacak Dua

     Okunuşu: Elhamdulillahillezi segana azben furaten birahmetihi ve lem yec’alhu milhen ucacen bizunubina.
     Anlamı: “Bize tatli soguk su içiren ve günahlarimiz sebebiyle onu içilmez tuzlu su yapmayan Allah’a hamd olsun.” (Ebu Nuaym)
     Aynaya Bakarken Okunacak Dua

     Okunuşu: Elhamdulillahi Allahumme kema hassente halgi fehassin hulugi.
     Anlamı: “Allah’a hamdolsun. Allah’im! Benim yaratilisimi güzel kildigin gibi ahlakimi da güzellestir.” (Ibnüs-sünni, El- Ezkar: 270)
     Aksirma Esnasinda
     Anlamı: Aksiran kimsenin; “Elhamdulilllah” “Allah’a hamd olsun” demesi, o’nu isiten kimsenin de: “Yerhamukeallah” “Allah sana merhamet etsin” demesi gerekir. Aksiran kisi, yaninda “Yerhamukeallah” denildigini duyunca: “Yehdina ve yehdikumullah ” ” Allah bize ve size hidayet versin”. Veya, “Yehdikumullahu ve yuslihu balekum” “Allah, sizi dogru yola yöneltsin ve islerinizi düzeltsin” demelidir. (Buhari, Edep: 125)
     Vasitaya Binerken Okunacak Dua

     Okunuşu: Subhanellezi sehharalena haza ve ma kunna lehu mugrinine ve inna ila rabbina lemungalibun.
     Anlamı: “Bunu bizim hizmetimize veren Allah’in sani ne yücedir. O’nun ihsani olmasaydi biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz Rabbimize dönecegiz.” (Zuhruf Suresi 13-14)
    • Eve Girerken Okunacak Dua

     Okunuşu: Allahumme inni es’eluke hayral mevleci ve hayral mehraci bismillahi ve lecna ve bismillahi haracna va alallahi rabbina tevekkelna.
     Anlamı: “Allahim! Her giris ve çikisimda senden hayir diliyorum. Allah’in adiyla evimize girer, Allah’in adiyla çikariz ve Rabbimize dayanip güveniriz.” (Ebu Davud, Edeb: 112)
    • Evden Çikarken Okunacak Dua

     Okunuşu: Bismillahi tevekkeltu alellahi la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim.
     Anlamı: “Allah’in adini anarak (evimden çikiyorum) ben, Allah’a dayanip tevekkül ettim. (her türlü) kuvvet ve kudret ancak yüce Allah’in yardimiyladir.” (Tirmizi, deavat: 34)Gece Uykudan Önce Okunacak Dua

     Okunuşu: Bismike Allahumme emutu ve ehya.
     Anlamı: “Senin adini anarak ölür ve dirilirim (uyur ve uyanirim) Allahim!” (Buhari, Deavat: 7)
     Uyumadan Önce Okunacak Dua
     Anlamı: Allahim; yüzümü sana çevirdim. Bütün islerimi sana havale ettim. Bütün varligimi sana bagladim. Korkularim ve arzularim baskasina degil, ancak Sanadir ve Sendedir. Siginisim ve yalvarisim Sanadir. Indirdigin kitaba ve gönderdigin peygambere inandim.
    • Peygamberimizin (S.A) HZ. Aise’ye Ögrettigi Dua
     Anlamı: Allahim! Sen affedicisin, affi da seversin, beni affet!